یک مشاور و یا مربی میلیون تومانی باش

من هر روز به تعداد زیادی از مردم در کلوپ یاد می دهم چطور بتوانند از سیستم آموزش دانشگاهی که روز به روز افراد را فقیر تر و یا کارمندتر می کند رها شوند و در عوض یاد می دهم چطور با تخصص بالفطری که دارند بتوانند تبدیل به یک مشاوری شوند که ماهانه چندین میلیون تومان پول بدست بیاورند