به من 8 هفته وقت بده تا از تو یک میلیونر واقعی بسازم

یا از آموزش های قدیمی کسب و کار اینترنتی استفاده کن تا پول و زمانت را از دست بدهی