باور دارم می توانی تبدیل به قدرتمندترین رهبر بازار کسب و کارت شوی، در این مسیر کمکت خواهیم کرد.

اگر می توانستم شما را حضورا ببینم، یکی از اولین چیزهایی که به شما می گفتم این بود که باورتان دارم. شاید هضم این حرف برای تان سخت باشد، چون حتی شما را نمی شناسم. ولی این را می دانم که: همه با ارزشند و چیز با ارزشی برای ارائه به دیگران دارند. یکی از ماموریت های من در زندگی این است که این ارزش را در دیگران ببینم، به آن ها کمک کنم آن را کشف کنند و آن ها را در رسیدن به نیروهای بالقوه شان تشویق کنم.

مقالاتی که حتما باید خوانده شوند