نخریدن محصولات سایت Tag

۱۴ تیر ۲ دلیل اصلی کاهش فروش محصولات سایت تان

مشکل فروش کم محصولات اکثر افرادی که امروز می بینیم به این دلیل است که به هیچ عنوان قواعد تبلیغ نویسی صفحه محصول را رعایت نکردند. و همین دلیل باعث کاهش فروش سایت شان می شود. دو دلیل اصلی کاهش فروش محصولات سایت  مخاطبین به برند تان...

ادامه مطلب